Czy pełnomocnik upoważniony do konta bankowego może wziąć pożyczkę?

 | Uncategorized

pełnomocnik do konta uprawnienia
Posiadacz konta może upoważnić daną osobę do korzystania z jego rachunku na stałe lub czasowo. Pełnomocnictwa są często podpisywane na okoliczność wypłacenia jednorazowej wypłaty np. ze spadku, po czym automatycznie wygasają. Pełnomocnik nie może zaciągnąć kredytu lub pożyczki w imieniu właściciela konta. Wynika to z obowiązujących w Polsce przepisów. Aby wziąć pożyczkę należy mieć konto osobiste bez pełnomocników. Zarówno pełnomocnik i właściciel nie odpowiadają za swoje zadłużenia. Pełnomocnik może dokonywać tylko określonych czynności na koncie, które należy do właściciela. Dowiedzmy się więcej na temat pełnomocnictw oraz możliwości związanych z dostępem do konta, jakie przysługuje pełnomocnikowi.

Pełnomocnictwo a upoważnienie

Pełnomocnictwo służy do wyrażania woli mocodawcy i różni się tym od upoważnienia, że nie daje możliwości reprezentowania kogoś przez osobę trzecią. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego zapewnia duże możliwości korzystania z konta jego właściciela. Istnieją jednak pewne ograniczenia związane z uprawnieniami pełnomocnika.

Pełnomocnik nie ma możliwości zaciągania kredytów odnawialnych na rachunku oraz nie może także zaciągnąć pożyczki w imieniu właściciela konta. Nie uda się także wzięcie pożyczki przez internet przez pełnomocnika, ponieważ jednym z warunków, jakie stawia bank przez pożyczkobiorcą jest posiadanie konta osobistego. Bank dodatkowo weryfikuje dane z dowodu osobistego, a pełnomocnik dysponuje przecież innymi danymi niż właściciel konta. Dlatego wzięcie pożyczki na właściciela z poziomu pełnomocnika jest niemożliwe.

Co ważne, niektóre firmy udzielają pożyczek bez konta bankowego. Wówczas weryfikuje się czek GIRO, a pieniądze wypłacane są w placówce pocztowej. W celu odebrania pieniędzy niezbędne jest udanie się do placówki z dowodem osobistym i czekiem GIRO.

Odpowiadanie za długi pełnomocnika i mocodawcy jest niemożliwe. Dzieje się tak dzięki przepisom, które mają za zadanie ochronę obu stron. Jeżeli właściciel konta ma dług to komornik może dochodzić swoich należności tylko z majątku dłużnika. Ważną kwestią jest zakres pełnomocnictwa, które określa się w oświadczeniu. Wyróżniamy parę rodzajów pełnomocnictw: ogólne, dotyczące określonych czynności lub jednorazowe. W przypadku tego ostatniego można upoważnić swoje dziecko np. do wypłaty jednorazowej wypłaty w określonej kwocie. Ogólne pełnomocnictwo zobliguje pełnomocnika do permanentnego lub czasowego używania konta.

Co trzeba zrobić żeby ustanowić pełnomocnika do konta?

Aby ustanowić pełnomocnika do rachunku należy złożyć odpowiednie pismo w oddziale banku. Często banki posiadają odpowiednie formularze, które należy wypełnić. Można dokonać tego także korespondencyjnie. Wówczas wymagane jest potwierdzenie tożsamości oraz własnoręczny podpis pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, ale i osoba małoletnia lub taka, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Mogą to być osoby powyżej 13 roku życia lub ubezwłasnowolnione częściowo. Jednym z rodzajów takich kont są subkonta dla dzieci klientów banku.

Pełnomocnictwo obowiązuje tak długo, jak trwa umowa. Może to być pełnomocnictwo czasowe lub stałe. Może być ono przerwane w wyniku odwołania pełnomocnictwa.  Wygasa również po odbytym czasie, na jaki zostało udzielone. Może być ono także rozwiązane, jeśli zostało zawarte w celu dokonania pewnej czynności np. wypłaty określonej kwoty – wówczas po jej wypłaceniu automatycznie wygasa. Pełnomocnictwo wygasa również w wyniku śmierci posiada rachunku lub pełnomocnika.